Foreningens vedtægter

§1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Bornholmerforeningen for Hillerød og Omegn.

§2 Formål:

Foreningen er upolitisk, og dens formål er gennem selskabelighed, foredrag, oplæsning og lignende at bevare interessen for Bornholm.

§3 Medlemmer:.

Som medlemmer kan optages alle, der er født på Bornholm samt alle der har haft deres opvækst på Bornholm, og andre med særlig tilknytning til øen.

§4 Udmeldelse:

Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer.

§5 Kontingent:

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§6 Bestyrelsen:

Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges af generalforsamlingen, for 2 år ad gangen. Det ene år vælges 2 medlemmer, medens der det andet år vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§7 Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

Et bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt, uanset de fremmødtes antal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, kassebog samt medlemskartotek.

§8 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er højeste myndighed, og afholdes hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes med 14 dages varsel, enten i "Klippeøen" eller ved skriftlig meddelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 8 dage forinden. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Til vedtagelse og beslutninger af foreningens love, ophør af foreningen eller dens overgang til anden forening kræves dog, at mindst 1/2 af foreningens stemmer er repræsenterede, og at der for beslutningen afgives 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenterede, går sagen ud af dagsorden, og en ny generalforsamling indvarsles med mindst 8 dages varsel, og på denne afgøres apørgsmålet uanset de mødte stemmers antal, men til forslagets vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen (forslagets art oplyses, når generalforsamlingen indvarsles)

5. Forslag fra medlemmer.

6. Valg af:

   A. Bestyrelsesmedlemmer

   B. 2 suppleanter.

   C. 1 revisor + revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Det reviderede regnskab skal være fremlagt til eftersyn ved generalforsamlingen.

§9 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 medlemmer begærer det.

§10 Ophør:

Ved foreningens ophør overgår foreningens eventuelle formue til velgørende bornholmske formål. Til ordning af dette forhold, vælger generalforsamlingen 3 af foreningens medlemmer.

Foreningen er stiftet den 3. marts 1942.

Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling den 28. marts 2017.