Billeder fra foreningens jubilæumsfest, 4 marts 2017 på Skævinge Kro

Laila Lindén i Hillerød.
Stig Sommer leverer musik

Bornholmerforeningen for Hillerød og omegn kunne den 3. marts 2017 fejre sit 75 år jubilæum.

Under den tyske besættelse i første halvdel af 1940-erne var det problematisk for de bornholmere, der var flyttet ’over’ - for at finde et arbejde, eller for at få en uddannelse - at komme hjem til fødeøen. Afstanden til øen kunne i disse mørke år synes meget stor, og derved opstod det naturlige behov for at kunne mødes og træffe ligesindede bornholmere, og måske også høre det sidste nye hjemmefra.

Se meget mere om historien i foreningens jubilæumsbog.

Af Hans-Jørn Green, foreningens næstformand.

I København stiftedes den 11. februar 1942 ”Bornholms Hjemstavnsforening af 1942”, og den 20. februar 1942 samledes en gruppe bornholmere på Hotel Leidersdorff i Hillerød, hvor man nedsatte et udvalg der skulle arbejde på at oprette en hjemstavnsforening i Nordsjælland. Hotellet er for længst nedrevet, men foreningen lever i bedste velgående.

Det var et effektivt udvalg, for allerede 14 dage efter, den 3. marts 1942, kunne man indkalde til Stiftende Generalforsamling på samme hotel. I protokollen hedder det:

”Tirsdag den 3. marts 1942. Til stede på Hotel Leidersdorff var 102 mennesker, der samledes om kaffebordene.

Journalist Fogh bød velkommen, og disponent E. Petersen redegjorde for foreningens formål. Det vedtoges at kalde denne ’Den bornholmske Hjemstavnsforening for Hillerød og Omegn’.

Lovene blev oplæst og kontingentet fastsattes til 1 kr. pr. halvår. Der indmeldtes 56 medlemmer. Til bestyrelsen valgtes det siddende udvalg, nemlig disponent E. Petersen, journalist Gunnar Fogh, malermester Holger Marcussen, gårdejer Herman Kofoed, forretningsbestyrer Åge Kure, kommis Ove Vibe og forsøgsassistent K. Lind Andersen.

Gunnar Fogh blev på et senere møde valgt til formand.”

Bornholmske komedier

Foreningen var fra starten meget aktiv: I efteråret 1942 afholdes bornholmsk komedie med københavnske aktører. I marts 1943 afholdes igen bornholmerkomedie, men denne gang gik det ikke så godt med økonomien. De 2 kroner som det kostede i entré, dækkede ikke udgifterne. Til alt held havde man en velgører, der lagde 100 kr. i kassen med ordene ”- Så er den klaret”. Velgøreren var anonym, men det kom (naturligvis) alligevel frem, at det var en lokal slagtermester. Slagtermesteren, Sigfred Aagesen blev senere møbelhandler i Hillerød og, skulle det vise sig, en fortsat markant person for foreningen lokalt, og for hele den bornholmske hjemstavnsbevægelse.

Et kendetegn for arrangementerne i de første år var i øvrigt, at man sluttede med en svingom. Medlemmerne var unge, og ville gerne danse.

Indsamling til de bomberamte bornholmere

En af de største opgaver i foreningens første år var dog indsamlingen til de ’landsmænd’, som man omtalte dem, der i Rønne og Nexø blev ramt af de russiske bombardementer den 7. og 8. maj 1945.

Formanden, Gunnar Fogh, tog kontakt til amtmand Kay Ulrich, og der blev nedsat en komite til at forestå indsamlingen. På dette tidspunkt flyttede, eller som det hed, rejste Gunnar Fogh fra Frederiksborg Amts Avis til et nyt job i København. Det blev derfor Sigfred Aagesen, der indvalgtes i bestyrelsen i 1944 - der som ny formand trak det store læs. Der blev i amtet indsamlet knap 250.000 kr. Desuden indsamlede foreningen 55.000 kr. samt møbler, husgeråd og tøj, der fyldte 5 flyttevogne - et flot resultat.

Medlemshvervningen i Hillerød

Foreningen havde i sin formand en effektiv medlemshvervning: ”- Mit første kendskab til foreningen fik jeg i 1955”, fortæller foreningens æresmedlem, Egon Petersen (f.1933). ”Vi var flyttet til Hillerød, unge og nygifte, og stod og manglede en lænestol. Vi var blevet anbefalet at gå til Aagesen Møbler. Vi fandt også en stol til 125 kroner, og var ved at afslutte handlen, da der fra kontoret trådte en stor og myndig person ud, kiggede på mig og sagde: Du er bornholmer, du skal have 10 procent. Men så skal du også med i foreningen”. Og det kom jeg så.”

Ud over at blive medlem, efter købet af lænestolen, kom Egon Petersen tillige i bestyrelsen i 1956, var kasserer i perioden 1961-71, og afløste i 1975 Sigfred Aagesen på formandsposten, en post han bestred til 1983.

Hjemstavsbyen

Ærkebornholmeren Sigfred Aagesen var også effektiv på andre områder. Ud over at være formand i Hillerød indtil 1975, var han således med til at starte Hjemstavnsbyen i Svaneke i 1952 – og var ’byens’ formand 1959-71 - samt med til at starte Bornholmernes (Hus)Fond i 1969.

Foreningen er sammen med søsterforeningerne i København, Helsingør, Roskilde og Vestsjælland ejer af Hjemstavnsbyen i Svaneke, hvor man lejede af et areal af daværende Svaneke Kommune og Ibsker Sogn. En aftale der efter kommunesammenlægningerne er overgået til regionskommunen. Egon Pedersen var formand i Hjemstavnsbyen i Svaneke i perioden 1985-2010

Bornholmertræf

Der blev hurtigt etableret kontakt mellem de bornholmske hjemstavnsforeninger på Sjælland, meget hurtigt med København, men også med Vordinborg (opr. 1942, nedlagt), Roskilde (opr. 1945), Sydstevns (opr. 1949, nedlagt) og Helsingør (opr. 1949). I 1946 afholdes det første fælles sommerstævne i Roskilde med ca. 250 deltagere. I 1947 afholdtes stævnet i Hillerød, med ca. 450 deltagere. Stævner, der i dag er videreført som Bornholmertræf.

De bornholmske hjemstavnsforeninger med tilsammen ca. 2.000 medlemmer, har et vist samarbejde om blandt andet på skift hvert andet år at arrangere dette Bornholmertræf. På et sådan træf møder typisk 2-300 bornholmere til en hyggelig dag.

I nyere tid var det i 2010 igen Hillerøds tur til at arrangere Bornholmertræf. Med det smukke Frederiksborg Slot, beliggende midt i byen, var det naturligt, at man dér satte hinanden stævne i slotsgården, i øvrigt i et strålende solskinsvejr.

Efter rundvisning på Det Nationalhistoriske Museum, der siden 1878 har haft hjemsted på slottet, med bl.a. en særudstilling i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag, spadserede man gennem slotshaven til Slotspavillonen. Her stod et veteran særtog klar til at transportere de 170 deltagere til Skævinge, hvor frokosten stod klar på Skævinge Kro. Efter frokosten gik turen tilbage til Hillerød, med veterantoget.

Det seneste træf blev afholdt i Helsingør, i maj 2016.

Klippeøen

Foreningerne udgiver medlemsbladet ”Klippeøen”, der udkommer seks gange årligt, og trykkes på Bornholm. Det indeholder små artikler om Bornholm og opdateringer fra de nuværende 7 foreninger. Det er et populært og smukt lille blad som læses nøje af alle medlemmer.

Aktiviteter med bornholmske relationer

I perioden 1959-75 leverede aktørerne fra København næsten en årlig komedie i Hillerød, men også Rutskeraktørerne (1986 og -87) og Klemensker Amatørscene (1989 og -91), har optrådt i foreningen. Desuden har der gennem årene været en lang række foredragsholdere på besøg, ofte til et meget beskedent honorar. Emnevalget har overvejende været relateret til Bornholm: Lysbilleder og film, med øens kultur, dens historie i ordets bredeste forstand, personlige skildringer og naturligvis også noget om krigsårene 1940-46 – som bekendt sluttede krigen på Bornholms senere, end i det øvrige Danmark. Desuden har foreningen arrangeret ture af kulturel art.

 

Foreningens formænd

1942 - 1946   Gunnar Fogh. Medstifter og bestyrelsesmedlem fra 1942.

1946 - 1975   Sigfred Aagesen, (1897-1979) Medstifter og medlem fra 1942.

1975 - 1983   Egon Petersen (f.1933) Medlem 1956, i bestyrelsen 1957, kasserer 1961-1971.

1983 - 1994   Svend-Erik Nielsen (f.1945), i bestyrelsen 1977.

1994 - 2011   Poul Larsen (1941-2012). Medlem 1990, i bestyrelsen 1993.

2012 - 2014   Knud P. Hansen, (f.1935). Medlem 1995, i bestyrelsen 2012.

2014 -           Jørgen Dam, (f.1955). Medlem 2012, i bestyrelsen 2013.

Nutiden

Ganske vist er medlemmerne blevet lidt ældre, end de var ved foreningens oprettelse. Men udbuddet for de nu yngre bornholmere, der flytter fra øen for at uddanne sig eller arbejde, er også ændret væsentligt.

Foreningen har ca. 200 medlemmer.

Emnerne ved foreningens arrangementer har, som nævnt, gennem årene haft en stor bredde, men først og fremmest noget med tilknytning til fødeøen. Som seneste eksempler herpå kan nævnes:

  • Foredrag og filmforevisning med Erik Grønvang: ”Beredskab, Beskyttelse, Besættelse, Befrielse. Filmen har været forevist på Bornholms Museum.
  • Foredrag med journalisten og forfatteren Erik Jensen om hans sidste bog ”ALMINDINGEN – bornholmernes skov”, der udkom i 2015.
  • Bornholms Tidendes chefredaktør Søren Christiansen har besøgt foreningen, og her fortalt om avisen, og om det som familie, at flytte til øen.

Det seneste efterår har foreningen haft besøg af:

  • Chefarkæolog Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum, der har fortalt om de seneste og spændende arkæologiske udgravninger på Bornholm, og
  • Sten Møller fra Bornholms Jernbanemuseum, der har fortalt historien om De Bornholmske Jernbaner, om etablering, drift og nedlæggelse af de tre toglinjer på øen.

Foreningens historie i bogform

Som nævnt blev Bornholmerforeningen i Hillerød startet i de mørke krigsår, hvor det var problematisk for bornholmerne i Nordsjælland at komme hjem til fødeøen. Jævnlige lokale møder med ligesindede ’landsmænd’ kunne bøde lidt af på det. Og initiativet med at starte foreningen har da også vist sig at være holdbar, her 75 år efter, også selvom vi i dag - i ro og fred - kan komme hjem til fødeøen, endda på få timer via Øresundsbroen, og med hurtigfærge.

Foreningen udgiver i forbindelse med jubilæet sin historie i bogform: ”Bornholmerforeningen gennem 75 år”.

Jubilæet blev fejret med en festmiddag på Skævinge Kro den 4. marts, hvor mange af foreningens medlemmer og indbudte gæster havde en forrygende fest. Regionsrådsmedlem Laila Lindén, var inviteret til at holde festtalen.