Bliv medlem

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og godt nytår

Året 2017 går på hæld og så starter et nyt. Vi ønsker jer alle et godt nytår og håber vi ses til rækken af spændende arrangementer i 2018. Først er det bornholmerfrokost. Se næste side.

Velkommen, Vil du være medlem ?

og deltage i foreningens spændende arrangementer og samtidig møde andre bornholmere i hyggelige omgivelser ??. Så kontakt kasserer Bente Jakobsen på telefon 5122 7452.

 

Se her på hjemmesiden hvad der foregår, om de kommende møder under menu 'kommende arrangementer'.

Martin Andersen Nexø

Søndag den 5. november kl 14.00.

Lillian Hjort Westh fortalte om Martin Andersen Nexø. Begge personer, forfatter og fortæller er nok velkendt for de fleste.

Martin Andersen Nexø er en af de bornholmere som er allermest kendt i både Danmark og ude i verden. Som otteårig flyttede han med sin familie til Bornholm. Hans barndomshjem i Nexø er i dag indrettet som museum.

Som voksen boede han i Espergærde, og det var her, at han skrev Pelle Erobreren.

Martin Andersen Nexø var i sin levetid måske mere anerkendt uden for landets grænser end i sit fædreland, idet hans bøger om de fattige og undertrykte specielt blev efterspurgt i Østtyskland og Sovjetunionen. i Danmark er han på kulturkanonen indirekte repræsenteret i forbindelse med filmene Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren.

Lillian Hjorth-Westh har levet et langt og afvekslende højskoleliv og senest har hun tilbragt mere end de sidste tre årtier på solskinsøen som forstander ved Bornholms Højskole.  Lillian Hjorth-Westh fortalte med stort engagement og humør for den store forsamling.

Fornøjelig Vinsmagning

Jesper Poulsen - bornholmerforeningen Hillerød medlemmer bornholmerforeningen hillerød

Søndag den 24. september havde vi besøg af Jesper Poulsen fra Lille Gadegård i Pedersker. Han fortalte på underholdende vis om vin produktion og gav smagsprøver på de forskellige velsmagende vine han producerer på gården. Vi kom vidt omkring forskellige emner som gårdens historie, kvalitetskontrol, kvinder over 40, Helle Thorning Smith, svinet Øffe, fødevarekontrollen og meget andet. Nogle af historierne var løgn, men det gjorde bare eftermiddagen så meget mere munter. En god start på den nye sæson.

Tag endedlig på besøg næste gang du er på Bornholm. Man kan se gården, købe vine og spise i gårdens restaurant. Se selv mere via denne link: www.a7.dk

Foreningens Historie

Bornholmerforeningen i Hillerød gennem 75 år.

7. marts 2017

Bornholmerforeningen i Hillerød gennem 75 år.

Under foreningens jubilæumsfest den 4 marts, 2017 kunne vi  præsentere bogen der beskriver foreningens aktiviteter igennem 75 år. Det er foreningens næstformand Hans-Jørn Green som har gravet i kildemateriale og arkiver og skrevet dette digre værk. Der opstod hurtigt kø da vi solgte bøger under festen. Foreningens æresmedlem Egon Petersen fik overrakt den første bog.  Bogen koster dkk 100,  -.

Bornholmernes Hjælpefond samt Sparekassen Bornholms Fond har støttet dette projekt og vi skylder dem begge en stor tak.

Kontakt Hans-Jørn Green tlf.: 30355025
email: hjgreen@youmail.dk, hvis du vil have en kopi.  

Se billeder fra den festlige jubilæumsfest under menu 'Foreningens Historie'.

Foreningen nævnes i pressen

Referat fra generalforsamlingen 28. marts 2017

Formanden, Jørgen Dam, bød velkommen til den ordinære generalforsamling, som blev indledt med sangen  Dejn gång ja gjik i skolan. Derefter gik man i gang med generalforsamlingen med flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Knud P. Hansen, der blev valgt. Knud takkede for valget, og konstaterede, at generalforsam-lingen var indvarslet iht. til vedtægterne – og derfor beslutningsdygtig.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

I sin beretning nævnte formanden, at bestyrelsen, ikke mindst grundet foreningens 75 års jubilæum, havde afholdt 7 bestyrelsesmøder. Men resultatet havde også været en god eftermiddag på Skævinge Kro den 4. marts.

De udsendte pressemeddelelser i den anledning har givet omtale i Frederiksborg Amts Avis (på dagen), Hillerødposten, og medieavisen Bonholm.nu. Desuden et interview til DR4 Bornholm, som blev sendt på dagen, og en lille video på deres Facebook-side, som er set ikke mindre end 4.000 gange. Så omtale fik vi.

Og endelig, ugen efter, blev vi omtalt i Bornholms Tidende.

I forbindelse med jubilæet udgav vi desuden foreningens historie i bogform, skrevet af Hans-Jørn Green. Hertil fik vi tilskud fra Sparekassens Bornholms Fond og Bornholmernes Hjælpefond. I dagene op til jubilæet fik vi desuden en donation fra vores medlem Sten Aagesen (søn af foreningens mangeårige formand, Sigfred Aagesen). Tak or det.

Formanden omtalte desuden de øvrige arrangementer:

Chefarkæolog Finn Ole Nielsens foredrag i september om de nyeste udgravninger på Bornholm. Steen Møller fra jernbanemuseet i Nexø om De Bornholmske Jernbaners historie, i oktober. Begge arrangementer tiltrak en del mennesker, også uden for foreningen.

Til bankospillet i november og den traditionelle Bornholmerfrokost i januar var et lidt skuffende fremmøde, men alligevel hyggelige eftermiddage, med god stemning blandt de fremmødte. Ikke mindst ved frokosten hvor Marianne Nørgårds musik var medvirkende.

Sæsonen blev i februar afsluttet med et foredrag om slottene i København og Nordsjælland, med Hans-Jørn Gren.

Formanden forsatte med at oplyse, at bestyrelsen fungerer meget fint, og alle der er på valg i år modtager genvalg.

Vi er glade for at vi kunne sige velkommen til en række nye medlemmer hvilket betyder, at vi fortsat har knap 200 medlemmer. Kontingentet kan holdes på samme niveau som sidste år.

Hjemmesiden opdateres løbende, så man kan der finde alle aktuelle informationer. I gennemsnit besøges den ca. 4 gange om dagen.

Formanden henledte opmærksomheden på Bornholmerdagen på Rådhuspladsen i København den 29. april. Han benyttede desuden lejligheden til at sende en hilsen til Klippeøens redaktør, Erik Jensen, der producerer et meget fint blad, og med hvem vi har et meget fint samarbejde.

Formanden sluttede med at rette en stor tak til Grønnegadecentret, hvor vi er heldige at kunne afholde vores arrangementer.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren, Bente Jakobsen, fremlagde det reviderede regnskab, der pr. 31. december udviste et driftsoverskud på 18.739 kr. og en egenkapital på 63.975 kr. En del af disse er senere anvendte ifm. jubilæet, på 2017 regnskabet.

Rengskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen).

Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer med henblik på at have forenklede vedtægter, og med henblik på ikke at forhindre nogen i at kunne blive medlemmer.

Desuden foreslås fjernelse af B-medlemskab:

4.1. Vedtægternes § 3, vedr. medlemmer, foreslås ændret

fra:

”Som medlemmer kan optages alle, der er født på Bornholm samt alle, der har haft deres opvækst og ungdom på Bornholm. Andre der har haft særlig tilknytning til øen, kan optages som medlemmer, men før dette sker, må bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffe bestemmelse derom.

Dog kan alle med dansk indfødsret optages som B-medlemmer. Disse har fulde rettigheder, bortset fra stemmeret.”

til:

”Som medlemmer kan optages alle, der er født på Bornholm samt alle der har haft deres opvækst på Bornholm, og andre med særlig tilknytning til øen.”

Forslaget blev vedtaget.

4.2. Vedtægternes § 5, vedr. kontingent, foreslås ændret

fra:

”Kontingent for medlemmer og B-medlemmer fastsættes af bestyrelsen.”

til:

”Kontingent fastsættes af bestyrelsen.”

Forslaget blev vedtaget.

5. Forslag fra medlemmer.

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af:

6.a. Bestyrelsesmedlemmer

På valg er Jørgen Dam, Bente Jakobsen og Birgit Thorup. Alle er villige til genvalg.

Alle blev genvalgt med akklamation.

6.b. 2 bestyrelsessuppleanter.

Bente Vyff – også villig til genvalg - blev genvalgt med akklamation.

Ragnild Kofoed Riis blev nyvalgt som suppleant.

6.c. 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På valg som revisor er Egon Petersen. Modtager genvalg.

På valg som revisorsuppleant er Knud Hansen. Villig til genvalg.

Begge valgt med akklamation.

7.   Eventuelt.

7.1. På vegne af Kim Mogensen - der er foreningens repr. i Hjemstavnsbyens arbejdsudvalg (bestyrelse) - orienterede formanden om, at for de midler byen har modtaget fra den nedlagte Husfond, er man i gang med opgradering af flere huse. Der er indrettet bad i hus 8 og 9. Desuden er opgraderet el-installationer og udskiftet end del kogeplader. Der blev vist flere fotos fra istandsættelserne.

Sæson 2016 har været den bedste nogen sinde udlejningsmæssigt, og 2017 ser ud til at blive på samme niveau. Ingen tvivl om, at de igangværende opgraderinger er et stort plus. Også ansættelsen af Lene Smidt som inspektør har været et stort plus for byen.

7.2. Ture ud af huset blev bragt i forslag, af René, som nye aktiviteter i foreningen.  Bestyrelsen kigger på dette gode forslag, var formandens svar.    

7.3. Hans Rosenkvist – der er næstformand i centrets bestyrelse - takkede for de pæne ord om Grønnegadecentret som han vil bringe videre i huset. Glædede sig over at han nu, efter vedtægtsændringerne, kan blive medlem af foreningen.

7.4. Hasse Thornberg spurgte til evt. ændringer på sejladsen til/fra Bornholm, når Mols-linien overtager. Formanden svarede, at man har en foreløbig aftale med Mols-linien om, at de stiller op i foreningen og orienterer om deres planer. Vi vil dog vente med et sådant arrangement, til vi er tættere på overtagelsen fra Færgen, der sker 1. sept. 2018.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for det vel udførte hverv, der til fulde levede op til bestyrelsens forventninger.

Derefter gik man over til smørrebrødet, kaffen og hyggesnakken.

Kulsvierkoret kom på banen og hævede den gode stemning med dejlige sange, sunget både alene og fælles med forsamlingen, akkompagneret af Stig Sommer Jensen på flyglet. Der blev afsluttet med Bornholm stiger blidt af havet.

Efter en god og hyggelig afslutning på generalforsamlingen, sluttede formanden med at ønske alle en god sommer.

Referent: Hans-Jørn.

Tidligere begivenheder

Slottene i Nordsjælland

Søndag den 12. februar kl. 14.00 var der foredrag med vores næstformand Hans-Jørn Green i Grønnegadecentret.

I modsætning til det øvrige Danmark, Bornholm undtaget, er der ingen eller kun få herregårde i Nordsjælland. Det skyldes at kronen sad på stort set det hele. Til gengæld er der mange slotte i denne del af landet, de fleste opført som en væsentlig del af de kongelige jagter i området.

Med baggrund i sin bog ”JÆGERSBORG KASERNE - fra kgl. jagtslot til boliger” (2015) fortalte Hans-Jørn Green om de kongelige slotte i København og i Nordsjælland – også om nogle af dem, der er nedrevet.

På Bornholm var der oprindelig 3 forskellige Jernbane selskaber:

B.J. Bornholms Jernbane, startede den 13/12 1900 jernbanedrift på den 36,6 km lange strækning Rønne Nexø, over Åkirkeby. Den 28/9 1901 startede B.J. jernbanedrift på den 5,1 km lange sidebane fra Åkirkeby til Almindingen. Denne bane var en skovtursbane, som skulle transporterer Bornholmerne fra ”sydlandet” til Almindingen. (Den store skov Almindingen midt på Øen har altid været et yndet udflugtsmål for alle Bornholmere.) I 1913, blev jernbanen til Allinge indviet derfor måtte B.J. (Bornholms Jernbane) skifte navn til R.N.J. Rønne Nexø Jernbane.  

R.A.J. Rønne Allinge Jernbane, startede jernbanedrift den 6/5 1913 på den 31,2 km lange strækning fra Rønne til Allinge. Jernbanedriften på strækningen Rønne Allinge blev nedlagt den 15/9 1953.  

A.G.J. Almindingen Gudhjem Jernbane, startede jernbanedrift den 27/6 1916 på den 18,1 km lange strækning fra Almindingen til Gudhjem. Jernbanedriften på strækningen Åkirkeby Gudhjem blev nedlagt den 18/8 1952.

D.B.J. De Bornholmske Jernbaner blev stiftet den 17/12 1934 ved en sammenlægning af de tre (R.N.J., R.A.J. og A.G.J) Bornholmske Jernbane selskaber. Sammenlægningen trådte i kraft fra 1 januar 1935. Jernbanedriften på strækningen mellem Rønne og Nexø blev nedlagt den 28/9 1968.

Søndag den 16. oktober, Foredrag med Steen Møller .

Formanden for foreningen De Bornholmske Jernbaner, Steen Møller, fortalte denne eftermiddag historien om jernbanerne på Bornholm. Foredraget havde 55 tilhørere.

Sten indledte med at fortælle om det første møde i Åkirkeby 1875, og om hændelserne indtil den første 36,6 km lange jernbane Rønne-Nexø via Åkirkeby åbnede den 13. dec. 1900 – nedlagt 1968. Banen var en stor succes, men dyr. En billet fra Rønne til Nexø kostede 90 øre. Det svarede til en dagløn for en daglejer.

Desuden om sidesporet på 5.1 km fra Åkirkeby til Almindingen i 1901. Så kunne man komme til skovs.

Sten Møller fortalte videre om etableringen af den 31,2 km lange jernbanelinje fra Rønne til Allinge, der åbnede i 1913 – nedlagt 1953. Den var bygget for ikke mindst at fremme turismen. Og endelig om den 18,1 km lange linje fra Almindingen til Gudhjem, med åbning i 1916 – nedlagt 1952. Foredraget var suppleret med fine gamle fotos.

Sten Møller fortalte desuden om jernbaneulykken den 22. juli 1936: Et godstog med ikke mindre end 22 vogne afgik fra Rønne H. Ved Nyker Mejeri skulle toget afsætte og afhente 2 godsvogne, og havde derfor sat den øvrige del af togstammen på 18 godsvogne på et vigespor. Disse 18 vogne satte sig i bevægelse med retning mod Rønne H, via Rønne N. Over telefonen fik man varslet Rønne H, hvor det lykkedes at afspore 6 vogne medens de 12 øvrige endte i en større bunke sveller m.m. der var lagt på tværs på sporet, for at standse toget. Der skete stor materiel skade, men ingen mennesker kom noget til.

Sten Møller sluttede med at vise nogle film fra jernbanerne, bl.a. fra den sidste togtur fra hhv. Rønne og Nexø i sept. 1968.

Vil du opleve DBJ på nærmeset hold, så kik på www.dbj.dk eller endnu bedre, tag en tur til deres museum i Nexø.

 

 

Finn Ole Nielsen besøger Bornholmerforeningen i Hillerød

Finn Ole forklarer om de fantastiske fund på Bornholm

Vi var 50 der lyttede til Finn Ole
 

18. september: Foredrag med Finn Ole Nielsen

Havde Bornholm sin egen konge omkring årene 650-750?

Finn Ole Nielsen, chefarkæolog ved Bornholms Museum, besøgte denne søndag eftermiddag foreningen, hvor han for de 50 interesserede tilhørere blandt andet fortalte om de seneste fund i den bornholmske muld.

I 2014 udgravede man et større felt ved Nordre Sandegård ved Gudhjem, som skulle vise sig at understøtte arkæologernes teori om Bornholms selvstyre i jernalderen. I udgravningen fandt man 25 grave, og spor efter flere, med krigere begravet med sværd, spyd og heste samt kvinder begravet med farverige glasperler og brocher, og en dreng begravet med et alt for stort skjold og sværd. ”- Han lever videre på den anden side, og skulle derfor have våben med” sagde Finn Ole.

De arkæologiske undersøgelser genoptages i efteråret 2016.

Bornholm er et arkæologisk interessant område, fortalte Finn Ole, vi finder mange ting, derfor kommer arkæologistuderende fra København og Århus gerne og graver med. Der er så at sige kød på benet. Og der er nok at gå i gang med, så der må prioriteres hårdt i relation til tid og ressourcer. I dag har arkæologen flere hjælpemidler til rådighed, som geofysiske- og magnetiske målinger samt de små lette droner, der på den rigtige dag i det rigtige lys kan give mange oplysninger i de fotos, der optages.

Finn Ole fortalte også om nye fund af helleristninger, om solsten og sten med aftegnede marker og planter, det vil sige sten fra møntstørrelse og op, udført med ornamentik, som man antager er ønskesten for sol og regn og god vækst i afgrøden. Disse sten er fundet sammen med dyreknogler.

”- Ja,” var svaret fra Finn Ole selv, ”der var konger på Bornholm. Vi mangler bare at få dem gravet frem”, inden han venligt blev stoppet af formanden, næsten en halv time efter den planlagte tid.

Bornholmertræf 2016

Bornholmerforening Hillerød

I år var det vores venner i Helsingør som arrangerede bornholmertræf 2016. Omkring 150 bornholmere mødtes i sundbyen til et særdeles velarrangeret træf. Her fra Hillerød var vi 15 som som deltog.

Efter en kort velkomst kunne vi hver især bevæge os rundt i byen til en række kendte steder som Kronborg, Kulturværftet og skibsmuseet.Det varme og solrige vejr gjorde sit til at sikre den fine oplevelse.

Bagefter var der en flot frokost på Marienlyst hotel. Udover den gode mad var der et festligt musikalsk indslag.

Det var som sædvanligt festligt og hyggeligt at møde alle bornholmere igen. Vi siger tak til Helsingør for det store arbejde og ser frem til at mødes i Roskilde i 2018.

Der er flere billeder under menuen 'billeder'.

Det detaljerede program findes fortsat under menu 'kommende arrangementer'

Kronborg fremstod på imponerende vis og inviterede til et besøg. Også den nyrenoverede fæstning var en ny oplevelse for de fleste.

Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Bornholmerforeningen for Hillerød og Omegn

Tirsdag den 29. marts 2016 i GrønnegadeCentret.

 

Formanden bød velkommen og foreslog en sang, som Stig Sommer Jensen akkompagnerede på flyglet. Børge Brandt var udpeget til at tage referat.

 

  1. Egon Petersen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlinen var lovlig indkaldt.
  2. Formanden Jørgen Dam aflagde bestyrelsens beretning. Årets arrangementer blev omtalt, og det blev nævnt, at situationen vedr. Banko vil blive overvejet i bestyrelsen, da fremmødet havde været dårligt. Medlemstallet er uændret knap 200. Formanden henledte opmærksomheden på foreningens nye hjemmeside og opfordrede til at ”kigge forbi”. Endelig gjorde formanden opmærksom på, at foreningen i 2017 fejrer 75 års jubilæum, der vil blive afholdt på Skævinge Kro den 4. marts 2017. Formanden takkede Kathe, Knud og Børge for deres indsats.

          Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

  1. Kasserer Bente Jakobsen fremlagde regnskabet for 2015, der udviste et underskud på 1073 kr. og en formue på 45237 kr.

          Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

  1. Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  2. Hans-Jørn Green blev genvalgt til bestyrelsen. Børge Brandt ønskede ikke at genopstille. Trods opfordringer fra dirigent og formand lykkedes det ikke at udnævne et nyt bestyrelsesmedlem.
  3. Kathe Rosenkvist og Knud P. Hansen ønskede ikke at genopstille som bestyrelsessuppleanter. I stedet blev Lis Petersen og Bente Vyff nyvalgt.
  4. Egon Petersen og Knud P. Hansen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.
  5. Under Eventuelt informerede Svend Ejler Mogensen om Hjemstavnsbyen. Der er udpeget en ny inspektør, og fra en fond har man modtaget 1 mill. kr., som man efter nogen diskussion har vedtaget at anvende til løbende renovering af husene, spec. hvad angår badeværelser, radiatorer og køjesenge. Udlejningen foregår tilfredsstillende.

          Kathe takkede for tiden i bestyrelsen.

                     

                      Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

                     

                      Formanden takkede dirigenten.

 

 

Bornholmsk ordbog

Espersens ordbog genoptrykkes

Bogtrykker Hardy Larsen har besluttet at foretage et genoptryk af Espersens bornholmske ordbog.

Det oplag, jeg trykte i 1994, er for længst væk og flere henvendelser har nu overbevist mig om, at tiden er moden til et genoptryk af Espersens enestående værk, der jo først udkom mange år efter hans død, nemlig i 1908
Se mere her:
http://bornholm.nu/?Id=66061
2. verdenskrig russerne bornholm

Søndag den 28. februar 2016

Krigens afslutning på Bornholm, 1946
 

I anledning af at russerne d. 16. marts for 70 år siden besluttede at forlade Bornholm, fik vi Erik Grønvang Nielsen til at komme til Hillerød. For 10 år siden filmede han lokale modstandsfolk, der fortalte om deres oplevelser før og under befrielsesdagene. Disse optagelser har han nu kædet sammen med andre optagelser og billeder til en film.

Filmen - med titlen " Beredskab Beskyttelse Besættelse Befrielse" -  har også været vist på Bornholms Museum, hvor Erik Grønvang selv introducerede filmen og bagefter var der ligesom hos os, mulighed for spørgsmål og almen diskussion om filmen.

Det blev en spændende eftermiddag, og vi kunne notere ret formiddabelt fremmøde. Med 100 deltagere vare lokalet fuldt og vi måtte afsted og tømme en bagerbutik så vi allesammen kunne få et stykke kage til kaffen.

Mange havde små anekdoter og egne oplevelser fra krigen at berette om.

Stort tak til alle fremmødte.

 

 

Erik Grønvang hillerød bornholmrforening hillerød
Bornholmerfrokost i Hillerød

Lørdag den 30. januar 2016

Mere end 40 medlemmer mødtes denne kolde lørdag eftermiddag og fik en dejlig frokost serveret fra en festlig buffet.

Det er blevet en tradition at afholde en 'bornhomerfrokost' en gang om året og det er blevet en populær aktivitet som mange heldigvis gerne vil deltage I.

Som noget nyt havde vi overtalt Marianne Nørregaard til at underholde med piano og harmonika. Det betød at der var god gang i de bornholmske sange.

 

Søren Christensen Bornholms Tidende

Søndag den. 27. september 2015

Søren Christensen besøgte i dag vores forening i Hillerød.
Søren er som bekendt den nye ansvarshavende chefredaktør på Bornholms Tidende. Søren  var inviteret til at fortælle om hverdagen på den gamle avis samt de forandringer som han har gennemført i løbet af det første år på posten.
Søren fortalte om det avisens format og nye tiltag med bl.a. fokus på succes-historier og daglige positive person - profiler.
Vi blev ikke skuffet. Det blev en eftermiddag med højt humør og et engageret syn på Bornholm og de muligheder vores lille samfund har i fremtiden. 
Søren fortalte også om den oplevelse det er at flytte til Bornholm med hele familien på 4 og hurtigt blive en central person i den bornholmske hverdag.
Med lidt flere mennesker med den holdning kan det ikke gå helt galt for vore gamle Ø.
Hvis du selv vil få del af den positive stemning, så få et abonnement på avisen eller e-avisen via nettet. Alle os på mødet fik et kampagne-tilbud som flere benyttede sig af.

Erik Jensen om Almindingen

Søndag den 18. oktober, 2015

Bornholmernes skov - Almindingen.
Journalist og forfatter Erik Jensen har skrevet en bog om Almindingen, Et mesterværk skrev Søren Wolff og det må siges den er flot.
Den 18. oktober kom Erik og fortalte os alle om bogens tilblivelse og indhold.  Det blev en særdeles vellykket eftermiddag hvor vi fik en masse gode historier om Almindingen.  Der var rigtig mange medlemmer som var mødt frem for at høre om dette spændende emne. Der var også en introduktion  til bogen i seneste nummer af Klippeøen og der var stor efterspørgsel til at købe, og få Eriks hilsen i bogen

Middelaldercentret

  Den 22. februar 2015 havde vi en festlig eftermiddag hvor vi hørte om Middelaldercentret i Østerlars og de fantastiske arkæologiske fund der er gjort de seneste år forskellige steder på Bornholm. Vi fik også en række sagn og historier samt musik på fløjte, harmonika og sækkepibe, sang og kædedans.
En stor tak til amatørarkæologen Klaus Thorsen samt fortælleren- sangeren og musikeren Niels Erik Rasmussen (Niller) der kom til Hillerød. Niller er samtidig direktør for Middelaldercentret.
Mon ikke de fleste i forsamlingen blev fristet til at besøge Middelaldercentret næste gang de er hjemme på øen ???
Vi havde gæster fra vores søsterforeninger i både Helsingør og Roskilde, og de er naturligvis hjertelig velkommen..

Kontingent

Bestyrelsen har fastlagt kontingent for 2017, og det koster i år 230 kr., og for pensionister 180 kr.

Husk at betale snarest hvis du ønsker at benytte feriehusene i Svaneke.